#47 CyoT - Tarot Magician #5

CyoT & ROQUAI - Tarot MAGE #5
"ROQUAI Tarot Magician 5m"
(shape included)


BODY
*COCO*_Doll_Body Male & Head 002B
**DECO - MESH Shifty Hair Set (ash)** (beard & hair)
ROQUAI Magician Beard long

CLOTHS
FATEplay - Ithron - Ice

PROPS featured
ROQUAI Tarot Fool's Wand Spring

Picture: ROQUAI
Card Design: ROQUAI
Release: CyoT April 15th 2015